AR Mərkəzi Bankı tərəfindən verilmiş 248 saylı lisenziya
 
HESABATLAR

External Audit Report AZE 2021

External Audit Report ENG 2021

External Audit Report ENG 2020

External Audit Report AZE 2020

External Audit Report AZE 2019

External Audit Report AZE 2018

External Audit Report 2017 AZE

External Audit Report 2016 ENG

External Audit Report 2015 ENG

ƏSAS MALİYYƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Balans maddələri barədə açıqlama açıqlama

Gəlir və Xərclər barədə hesabat

<
MƏLUMATLARIN ACIQLANMASI və RÜBLÜK HESABATLAR

Kapitalın strukturu və adekvatlığı barədə məlumat

Kapital dəyişmələri

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Banka Adiyyati şəxslər və onlar adından
hərəkət edən şəxslər barədə açıqlama

Aktivlərin risk dərəcələri üzrə təsnifatı

Korporativ borcalanlar üzrə reytinq və fərdi
borcalanlar üzrə skorinq sistemlərinin əsas aspektlərinin izahı

Kreditlər uzrə yaradilmish ehtiyyatlar barədə açıqlama

Aktiv və passivlərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü

Kredit risklərin açıqlanması

Balansdan kənar maddələrin acıqlanması

Açıq Valyuta Mövqeyi

Qeyri standart kreditler

Kredit portfelinin keyfiyyəti

Faiz riski

Valyuta riski

Kreditlərin təminat üzrə bölgüsü

Çoxfaktorlu Stress-testləşdirmə

Best viewed at resolution of 800 x 600.
Site designed and developed by Information Technology Group, National Bank of Pakistan Baku Branch

  Copyright 2008 National Bank of Pakistan Baku Branch - All rights reserved

16